حضور در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته