تکنولوژي نانو در صنعت هایژنیک

چیلر تراکمی هواخنک
چیلر تراکمی هواخنک
12 فوریه 2018
هواساز هایژنیک،رادین صنعت
هواساز هایژنیک
15 سپتامبر 2019

در سالهاي اخیر تکنولوژي نانو در صنایع بسیاري همچون داروسازي الکترونیک ، شیمی ، پوشاك و … توسعه یافته است در حال حاضر این تکنولوژي باعث افزایش راندمان عملکرد فیلترهاي سینتتیک شده است.
خواص شگفت انگیز نانو فایبر اساسا به دلیل ذرات کوچک تشکیل دهنده آن است. به واقع هنگام استفاده از ذرات در سایز نانو با صرف انرژي کمتر میتوانیم به راندمانی حتی بالاتر دست پیدا کنیم. درجدول ذیل میتوانید مقایسه بین فیلتر با راندمان F7 و F9 را با ابعاد 636mm×592×592 با 10 کیسه را با دو جنس متفاوت Fiber Class و Fiber Nano مشاهده نمایید.

 Class fiber  Nano Fiber
 Efficiency Class  F7  F9  F7  F9
 ∆P initial (pa)  82  161  61  122
 Dust Holding (g)  445  339  545  521
 Energy consumption(kwh)  1000  2000  800  1600

در جدول فوق واضح است فیلتري که با استفاده از نانو فایبر تولید شده ، هم قدرت جذب ذرات بیشتري دارد و هم انرژي مصرفی کمتري نیز بدنبال داشته و کاهش هزینه هاي پرداختی بابت انرژي مصرفی را نیز سبب میگردد.
علاوه بر این نانو فایبر قابل جدا شدن نبوده و داراي خطري براي تنفس نمیباشد که این مشکل جدي است و ممکن است براي فایبرگلاس رخ دهد که البته بسیار مضر و سرطان زا میباشد.