2 اکتبر 2017

لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه ها

لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه ها سالانه بیش از یک میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماریهای ریوی ناشی از انتشار دود در محیط های بسته می میرند. این دود حاوی ترکیبات خطرناکی نظیر ذرات معلق، مونوکسید کربن، هیدروکربنهای حلقوی، فلزات سنگین و … است. تخمین زده می شود که آلودگی هوا در محیط های سربسته (داخلی) مسئول 2.7% بیماری های دنیاست. فرآیند طبخ مواد غذایی از […]
2 اکتبر 2017

هواساز

هواساز (Air Handling Unit) – هواساز هایژنیک (بهداشتی) دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع کنترل می کند. هواساز معمولا جعبه فلزی بزرگی است شامل دمنده، کویل های گرم و سرد، محفظه فیلتر، صداگیر و دمپر می باشد. هواساز ها عموما به مجرای کانالی سیستم های تهویه مطبوع، یعنی جایی که هوای برگشتی ساختمان باید به آنجا رود متصل میگردد. گاهی نیز هواساز هوای تازه وهوایبرگشتیراازفضایداخل دریافت می […]
8 آگوست 2017

لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا

لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه ها سالانه بیش از یک میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماریهای ریوی ناشی از انتشار دود در محیط های بسته می میرند. این دود حاوی ترکیبات خطرناکی نظیر ذرات معلق، مونوکسید کربن، هیدروکربنهای حلقوی، فلزات سنگین و … است. تخمین زده می شود که آلودگی هوا در محیط های سربسته (داخلی) مسئول 2.7% بیماری های دنیاست. فرآیند طبخ مواد غذایی از […]